Status prawny Teatru Współczesnego

Postanowienia ogólne

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
  2. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
  3. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
  4. ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2002r. nr 41 poz. 361 z póź. zm.
  5. statutu ustanowionego uchwałą nr XXXVIII/999/2012 z dn. 20.06.2012r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy..

Teatr Współczesny jest samorządową instytucją kultury Miasta Stołecznego Warszawy posiadającą osobowość prawną. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy, o numerze RIK /5/2000.
Siedzibą Teatru jest Warszawa.
Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa. Nadzór nad działalnością Teatru sprawuje Biuro Kultury m. st. Warszawy.

Deklaracja dostępności