Deklaracja dostępności

TEATR WSPÓŁCZESNY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wspolczesny.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-10.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • nie wszystkie grafiki i zdjęcia posiadają odpowiednio oznaczone opisy, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, jednakże wszystkie nowo dodawane elementy multimedialne są opatrzone odpowiednimy opisami
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • poprawienie wszystkich elmentów dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, jednakże w ramach działalności bieżącej strasze materiały są sukcesywnie uzupełniany w celu poprawy dostępności i zgodności.

 

Bilety
Osobom niepełnosprawnym TEATR WSPÓŁCZESNY oferuje bilety w specjalnej cenie 40 zł, osoba asystująca ma prawo do biletu ulgowego  zgodnie z cennikiem (cennik biletów link>> ), liczba biletów jest ograniczona do dostępności miejsc na widowni

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się TEATR WSPÓŁCZESNY, mieści się w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 13. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku, jednak Teatr Współczesny stara się umożliwić osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w spektaklach – prosimy o poinformowanie Kasy (tel. 22 825 59, 79; kasa@wspolczesny.pl ) przy rezerwacji/ kupnie biletu o tym, że widz porusza się na wózku -  obsługa widowni pomoże w poruszaniu się na terenie budynku – w przypadku spektakli na scenie głównej : wniesieniu na widownię.

Scena Główna - dysponuje miejscem dla jednej osoby na wózku. Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu. Widownia znajduje się na poziomie 1 piętra, w teatrze nie ma wind. Kasa i toalety znajdują się w podziemiu - zejście po schodach; foyer znajduje się na półpiętrze – wejście po schodach.

Scena w Baraku - dysponuje 2 miejscami dla osób na wózkach. Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu. Budynek jest parterowy.
Toaleta jest niedostępna dla osób poruszajacych sie na wózku, wejście po dwóch stopniach.

W teatrze jest zainstalowana pętla indukcyjna na Scenie Głównej i w kasie teatru. Pętla indukcyjna nie obejmuje miejsc na balkonie przy Scenie Głównej i Sceny w Baraku.

Przed Teatrem przy ulicy Mokotowskiej 13 znajdują się miejsca parkingowe, w tym oznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez TEATR WSPÓŁCZESNY.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretariat Teatru, e-mail: teatr@wspolczesny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 825 13 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu podmiotu publicznego. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (adres strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl).

 

Informacje dodatkowe

DOJAZD do budynku Teatru Współczesnego

METRO
do stacji Metro Politechnika

AUTOBUSY
138, 143, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523, 525 - do przystanku Metro Politechnika

117, 210 - do przystanku Plac Zbawiciela

TRAMWAJE
4,10,15,18,35 - do przystanku Plac Zbawiciela

 

Kontakt z obsługą biletową

W razie pytań związanych z obsługą biletową prosimy o kontakt:
telefoniczny z
Pracownikami kasy 22 825 59 79
w godzinach pracy kasy:
pon. 11.00 - 17.00
wt.- sob. 11.00 - do rozpoczęcia spektaklu
niedz./święta 13.00 - do rozpoczęcia spektaklu

bezpośredni przed spektaklem z
Krystyną Ocetek Kierownikiem widowni  lub zastępczynią Agnieszką Zamojską

Deklaracja dostępności