Organizacja Teatru

Dyrektor Teatru kieruje całokształtem działalności Teatru
i reprezentuje go na zewnątrz.

-   Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny
    nadany przez Dyrektora Teatru.

-   W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent
    m.st. Warszawy.

-   Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy zastępcy. Zastępcę dyrektora
    powołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy.
    Zastępcę dyrektora odwołuje Dyrektor.

-   Przy Teatrze działa Rada Teatru jako ciało opiniodawcze
    i doradczo-konsultacyjne.

-   Rada Teatru działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez
    Dyrektora.

-   Członków Rady Teatru wybiera w 50% zespół Teatru, a w 50% powołuje Dyrektor Teatru..

-   Teatr jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

-   Wobec pracowników Teatru czynności w sprawach z zakresu prawa
    pracy dokonuje Dyrektor.

-   Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników
    i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

-   Dyrektor może tworzyć filie Teatru.

Deklaracja dostępności