Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Teatrze Współczesnym w czasie SARS-CoV-2

Z radością informujemy, że Teatr Współczesny wznawia działalność. Zapraszamy Państwa na Mokotowską 13.

Niestety, ze względu na bezpieczeństwo Widzów i naszych pacowników, zmuszeni jesteśmy wprowadzić szereg reguł, które będą obowiązywać na terenie całego teatru, do czasu zakończenia zagrożenia epidemicznego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKI  UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH W TEATRZE WSPÓŁCZESNYM W WARSZAWIE W TRAKCIE EPIDEMII COVID SARS-CoV-2

1. Na terenie całego Teatru obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2., wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 (Dz.U. z 2020 poz. 1356). 

2. W czasie przebywania na terenie Teatru, każda osoba jest zobowiązana do: 

1) zachowywania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób, 

2) używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru 

3) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, chusta), zapewnionymi we własnym zakresie. 

3. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do budynku Teatru osobie, która, pomimo zwrócenia jej uwagi, nie stosuje się do zobowiązań, o których mowa w ust. 2. 

4. Przed wejściem na Wydarzenie każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi/pracownicy obsługi widowni pisemnego Oświadczenia,  że  Widz, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Formularz oświadczenia można znaleźć na stronie teatru lub otrzymać w kasie. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się przy wejściu na widownię Teatru, zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożności wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie złożone na miejscu, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Złożone Oświadczenia będą zabezpieczone przez Teatr  przez okres 2 tygodni, a następnie komisyjnie niszczone. 

5. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa z Wydarzeniu w przypadku nie złożenia Oświadczenia, o którym mowa w punkcie 4. 

6. Jeśli Widz stwierdzi w dniu Wydarzenia, że nie może spełnić warunków, zawartych w Oświadczeniu o stanie zdrowia i poinformuje o tym Teatr, otrzyma zwrot pieniędzy za kupiony bilet.

7. Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie, przy czym Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na każde Wydarzenie. Miejsca siedzące będą organizowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego fotela między Widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: uczestniczy w przedstawieniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą ze szczególnymi potrzebami (z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 6 niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie).

8. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, dostępne są bilety wyłącznie na wyznaczone miejsca – Teatr nie prowadzi sprzedaży wejściówek. 

9. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje szatni (umożliwiając wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię)  oraz bufetu.

10.  Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu. 

11. Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym przed Przedstawieniem, jak i po Przedstawieniu a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru. 

12. Przepływ Widzów będzie regulowany przez obsługę widowni Teatru.

13. W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowania dystansu 1,5  metra odstępu.

14. Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane na Wydarzenie i wychodzące z Wydarzenia w odpowiednich odstępach czasowych.

Deklaracja dostępności